Általános Szerződési Feltételek

I. A Diákigazolvány Korlátolt Felelősségű Társaság, mint a szolgáltatás nyújtója és adatkezelő

A Diákigazolvány Kft. (adatkezelési nyilvántartási száma: 40231 továbbiakban: Adatkezelő, Szolgáltató) működteti a www.isic.hu internetes oldalt az „isic.hu” domain név alatt.
Diákigazolvány Korlátolt Felelősségű Társaság
(Diákigazolvány Kft., székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 21.,  cgj.: 01-09-929424, adószám: 14995930-2-41., statisztikai számjele: 14995930-4778-113-01), levelezési cím: 1051 Budapest, Nádor utca 21., telefonszám: +36-1-354-7313, fax: +36-354-7330, e-mail cím: info@studentpass.hu

A szolgáltató és adatkezelő tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amelynek tartalma szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról, valamint a levéltitokra vonatkozó jogszabályokat.

II. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:

–    Alaptörvény
–    1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
–    A magyar polgári törvénykönyv
–    17/1999. (II.5) Kormányrendelet
–    2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
–    1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
–    1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28-án napján kelt egyezmény kihirdetéséről
–    2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

A Diákigazolvány Kft. a fenti jogszabályok, valamint a fogyasztók érdekeinek szem előtt tartásával, az adatkezelésre vonatkozó egyéb hatályos magyar jogszabályok, az adatvédelmi biztos tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlat, és a jogszabályváltozások következtében még nem, de a jövőben kialakuló gyakorlat szem előtt tartásával az alábbiak szerint állapítja meg általános szerződési feltételeit, valamint adatvédelmi nyilatkozatát:

III.  A Diákigazolvány Kft. által kínált termékek, szolgáltatások és azok díja

A Diákigazolvány Kft. nemzetközi diákigazolvány (ISIC), nemzetközi tanárigazolvány (ITIC) és nemzetközi ifjúsági igazolvány (IYTC) értékesítésével foglalkozó gazdasági társaság.
A Diákigazolvány Kft. a www.isic.hu oldalon biztosít lehetőséget a nemzetközi igazolványok (ISIC; ITIC, IYTC) online módon történő megvásárlására. Az igazolványok típusánál a megjelenített képek valósághűek.

A megrendelhető termékek árai:
Nemzetközi diákigazolvány ISIC – International Student Identity Card:    2.610,- Ft
Nemzetközi tanárigazolvány ITIC – International Teacher Identity Card:    2.050,- Ft
Nemzetközi ifjúsági igazolvány IYTC – International Youth Travel Card:    2.050,- Ft
(az árak az áfát tartalmazzák)

Szállítási díjak
Belföldi szállítási díj: postai úton történő házhoz szállítás költsége: 500,- Ft.
Az oldalunkon rendelt igazolványok átvehetőek személyesen is, a megrendeléskor megjelölt OTP Travel irodában.

IV. Az igénylés folyamata

1.    A kiválasztott kártyatípus kiválasztása az „Megrendelés” gombra történő kattintással.
2.    Átvétel és a fizetési mód kiválasztása:
a.    Személyes átvétel: a kártyát megrendelő az általa megjelölt OTP Travel irodában veszi át és a helyszínen készpénzzel, vagy bankkártyával fizeti ki.
b.    Online fizetéssel vagy banki átutalással és postai úton történő kiszállítással történő megrendelés: az igényelt kártya ellenértékét megrendelő bankkártyával fizeti ki, majd megadja a szállítási címet, ahová a kártya postázását kéri.
3.    Adatlap kitöltése
4.    Az igazoló dokumentumok és az igazolványfénykép feltöltése.
5.    Adatok ellenőrzése, javítás: a „Vissza” gombra történő kattintással és az adatok javításával történik. Amennyiben minden adat helyes, úgy az „Igénylés” gombra történő kattintással jóváhagyható a megrendelés.
6.    Az utolsó lépés az igénylés elküldése a Diákigazolvány Kft. részére.
7.    Az igénylés sikeres elküldéséről a rendszer automatikus visszaigazoló e-mailt küld. Az igénylés akkor válik érvényessé, ha azt az ügyfélszolgálat telefonon, vagy e-mailben visszaigazolja.

A megrendelések feldolgozása munkanapokon 8.30-tól 17.00 óráig történik.
Amennyiben a megrendelés munkaidőn kívül történik, az igénylés a következő munkanapon kerül feldolgozásra.

Elállás joga
Amennyiben a megrendelt termék kiszállítása már megtörtént, úgy a kézhezvételétől számított nyolc munkanapon belül megrendelőnek joga van elállni vásárlási szándékától. Ebben az esetben Diákigazolvány Kft. köteles a termékért fizetett díjat visszatéríteni megrendelőnek, legkésőbb az elállást, illetve a termék visszaszolgáltatását követő harminc napon belül. A visszatérítés a szállítási költségre nem vonatkozik, valamint a termék visszajuttatásának költsége is a megrendelőt terheli.

V. ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT/IRÁNYELVEK:

FOGALMAK
Fogalmak:    Törvény szerinti magyarázat    Diákigazolvány vonatkozásában
Személyes adat    Az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.    Érintett neve, születési dátuma, oktatási intézménye, e-mail címe, postai címe, telefonszámai, fax és egyéb internetes elérhetőségei.
Érintett    Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított, vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.    a Diákigazolvány Kft. oldalának használata során a felhasználó ügyfél.
Adatkezelő    Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.    Diákigazolvány Kft.
Adatfeldolgozó    Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi    Diákigazolvány Kft.
Hatóság    2011. évi CXII. törvényben meghatározott Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.    2011. évi CXII. törvényben meghatározott Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

ADATKEZELÉS:
Adatkezelő személyes adatot kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célból, jogai gyakorlása és kötelezettségei teljesítése érdekében, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli, és csak azon adatokat, melyek az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükségesek, a cél elérésére alkalmasak.

Az adatkezelés minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Adatkezelő az adatkezelés során törekszik biztosítani az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljából az szükséges – naprakészségét, amennyiben érintett ezt lehetővé teszi.

1. Az adatkezelés általános célja:
Adatkezelő kizárólag abból a célból kezel személyes adatokat, hogy
a)    az ügyféllel szemben fennálló, szerződésen vagy jogszabályon alapuló jogait gyakorolja, kötelezettségeit teljesítse. Az ügyfelek tekintetében biztosítsa és ellenőrizze a megfelelő színvonalú kiszolgálást (a továbbiakban: Érintett).
b)    az érintettek vonatkozásában piackutatást és közvetlen üzletszerzést (direkt marketing) végezzen.

2. A kezelendő adatok meghatározása és az adatkezelés egyedi céljai:
a) Diákigazolvány Kft. online nemzetközi kártya igényléséhez az alábbi személyes adatokat kéri megadni, melyeket Adatkezelő kezel:
Név, születési dátum, oktatási intézmény, e-mail cím, telefonszám, lakcím.
Az adatkezelés célja a Diákigazolvány Kft. online kártyaigénylés szolgáltatásának igénybe vételéhez szükséges.
b) Diákigazolvány Kft. az online kártyaigénylés oldalra belépőkről olyan adatokat tárol, amelyek összeköthetők a belépett felhasználó személyes adataival, így Adatkezelő az alábbi adatokat is személyes adatként kezeli:
Az IP-címek, és a megrendelés alapján kiállított számlák tárolásának adatkezelési célja a Diákigazolvány Kft. szolgáltatásainak zökkenőmentes üzemeltetése.
c) Diákigazolvány Kft. azon felhasználók számítógépén, ahol a cookie-k engedélyezve vannak, az isic.hu oldal információinak letöltésével egy időben névtelen adatgyűjtést végez. Az így keletkezett adatokat az Adatkezelő személyes adatként kezeli:
Az isic.hu oldalra látogató felhasználók IP-címe, böngészőjének és operációs rendszerének típusa, képernyőjének felbontása, a böngészés során meglátogatott aloldalak, az oldalon indított keresések a Diákigazolvány Kft. szolgáltatásainak javítása érdekében felhasznált adatok.

3. Az adatkezelés időtartama
Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeli. A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésekor, illetve az érintett kérésére törlésre kerülnek.

4.  Az adatok továbbítása
Adatkezelő jogosult közvetlen üzletszerzési, illetve üzemeltetési céllal személyes adatot harmadik fél részére továbbítani. A harmadik személy a hozzá eljutott személyes adatokat köteles az elvárható gondossággal kezelni, a jelen Szabályzat V. fejezetében foglaltak szerint.

5.  Adatszolgáltatás és előzetes tájékoztatás
A személyes adatok felvétele előtt minden esetben sor kerül az Érintett tájékoztatására, valamint az adatkezeléshez történő hozzájárulása beszerezésére. A Diákigazolvány Kft. szolgáltatásainak igénybevételéhez szükségesek a személyes adatok, mely adatokat Érintett önkéntesen ad meg a kártyaigénylés alkalmával Adatkezelőnek. Érintett a Diákigazolvány Kft. bizonyos szolgáltatásainak igénybevételével hozzájárulását adja a személyes adatok fent meghatározott felhasználásához.

Az adatszolgáltatás önkéntes, Érintett nem köteles hozzájárulását adni az adatkezeléshez.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, illetve Adatfeldolgozó alkalmazottai, illetve az egyes jogszabályokban erre felhatalmazott hatóságok ismerhetik meg. Adatkezelő munkatársait munkaszerződésük kötelezi, hogy a munkájuk során megismert személyes adattal nem élhetnek vissza. Az adatfeldolgozó céggel kötendő szerződésekben Adatkezelő feltételül szabja, hogy Adatkezelő a tudomására jutott személyes adatot megfelelő gondossággal kezeli.

6.  Az Érintett jogai és kötelezettségei
„2011. évi CXII. törvény 14. § Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.”

Érintett kérelmére történő tájékoztatás adás:
Személyes adataik kezeléséről az érintettek tájékoztatást kérhetnek. A tájékoztatás kérése kiterjedhet az Érintettnek az adatkezelő által kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat.

Az Érintett tájékoztatás kérése esetén Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított, legkésőbb 30 napon belül, írásban, közérthető formában megadja a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha Érintett még nem nyújtott be Adatkezelőhöz azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet a folyó évben. Egyéb esetben a tájékoztatás a felmerülő költségek megtérítése ellenében történik.

Érintett személyes adatainak helyesbítése:
Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot Adatkezelő helyesbíti. Érintett jogosult kérni Adatkezelőtől – megjelölve a helyes adatokat – személyes adatainak helyesbítését. Adatkezelő a helyesbítést elvégzi nyilvántartásaiban, és ennek megtörténtéről értesíti Érintettet.

Hozzájárulás visszavonása:
Érintett bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez szükséges, már megadott hozzájárulását, indoklás nélkül, részben vagy egészben. Kivételt képeznek azok a személyes adatok, melyek kezelése jogszabály alapján, vagy az Érintettel kötött szerződésben vállalt kötelezettség teljesítéséhez szükségesek. Adatkezelő a hozzájárulás visszavonásáról történt értesítését követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, véglegesen törli nyilvántartásából a visszavonással érintett személyes adatokat, a törlésre megbízza Adatfeldolgozót és az esetleges adattovábbítással érintett személyeket, majd mindezek megtörténtéről értesíti Érintettet.

Személyes adatok zárolása:
Törlés helyett Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Tiltakozás személyes adat kezelése ellen:
Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Érintett kötelezettsége:
Érintett tudomásul veszi, hogy az általa a Diákigazolvány Kft. részére megadott vezeték- és keresztneve, valamint azonosítója a rendszeren keresztül küldött elektronikus levelek fejlécében megtalálható.

Érintett tudomásul veszi, hogy az általa a Diákigazolvány Kft. részére megadott online kártya igénylés során megjelölt nyilvános és nem nyilvános adatai valóságáért Diákigazolvány Kft. felelősséget nem vállal.

8.) Adatkezelő jogai és kötelezettségei:
Személyes adat törlésének kötelezettsége:
A személyes adatot törölni kell, ha
a) kezelése jogellenes;
b) az Érintett kéri;
c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, kivéve, ha levéltári őrizetbe kell adni;
e) azt bíróság vagy hatóság határozatában elrendelte.

Személyes adat zárolásával összefüggő adatkezelői jogosultság:
Ha a személyes adat felvételére az Érintett hozzájárulásával került sor, Adatkezelő a felvett adatokat eltérő törvényi rendelkezés hiányában
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll,
további külön hozzájárulás nélkül, valamint az Érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Tájékoztatás megtagadása
Az Érintett kérelmére történő tájékoztatást Adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény 16. §-a alapján az abban meghatározott esetekben megtagadja.

Személyes adat megjelölése
Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha Érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Adatfeldolgozó:
Adatkezelő jogosult Adatfeldolgozó szolgáltatásának igénybevételére. Adatfeldolgozó a megbízásnak, a jelen szabályzatnak és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően köteles folytatni tevékenységét. Érintettel szemben Adatkezelő felel az Adatfeldolgozó által okozott kárért. Adatkezelő tájékoztatja Adatfeldolgozót, ha a feldolgozás céljából hozzáférhetővé tett személyes adatok módosulásáról, kezelhetőségének megváltozásáról tudomást szerez.

Adatkezelő felelőssége
Diákigazolvány Kft. az Érintett által megadott információkért felelősséget nem vállal. Amennyiben Diákigazolvány Kft. tudomást szerez arról, hogy Érintett valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sérti, vagy a jelen adatvédelmi szabályokat megszegte, valamint az adatvédelmi szabályok be nem tartásával kárt okozott, Diákigazolvány Kft-nek jogában áll megtenni a szükséges jogi intézkedéseket az okozott kár megtérítése, valamint az adatvédelmi szabályok megsértését megvalósító személy felelősségre vonása érdekében.
Adatkezelő személyes adatokat harmadik személyeknek nem ad át. Ez nem vonatkozik azonban az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja. Diákigazolvány Kft. együttműködik az ilyen esetekben eljáró hatóságokkal.

9.) Jogorvoslatok
Jogorvoslat a személyes adat helyesbítésének, zárolásának vagy törlésének megtagadása miatt:
Ha Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén Adatkezelő tájékoztatja Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségérő

.

Bírósági jogérvényesítés:
Az érintett jogorvoslattal élhet a személyes adataival kapcsolatos jogainak megsértése esetén, valamint személyes adatainak kezelése elleni tiltakozás során Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. Az erre, valamint Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

VI.    ADATBIZTONSÁG

Adatkezelő megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, működtetését. Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.

A kezelt adatokat kizárólag az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó érintett alkalmazottai ismerhetik meg, azokat Diákigazolvány Kft. az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át. Az adatok tárolása magyarországi és külföldi szerverhálózaton történik. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a legkorszerűbb és legmegfelelőbb berendezésekkel és biztonsági szabályokkal gondoskodik az adatok biztonságáról, különös tekintettel arra, hogy az adatokhoz jogosulatlan személy hozzá ne férjen, az adatok jogszerűtlenül ne kerüljenek nyilvánosságra, törlésre vagy megsemmisítésre. Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.
Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdek-képviseleti szervezeti tagságra, egészségi állapotra, káros szenvedélyre, szexuális identitásra, valamint büntetett előéletre vonatkoznak. Amennyiben Adatkezelő tudomást szerez arról, hogy valamely érintett a 2011. évi CXII. törvény rendelkezései értelmében különleges adatként minősülő adatot helyezett el az adatbázisban, azt haladéktalanul törli, és jogosult az adott érintett regisztrációját törölni.
Adatkezelő kijelenti, hogy a vele ügyfélkapcsolatban álló vállalatok szerződésük keretein belül kötelezettséget vállaltak és vállalnak az adatbázisában található adatok jogszabályszerű kezelésére. Adatkezelő kijelenti továbbá, hogy – szerződéses kötelezettségeik kikényszerítésén túl – nincs ráhatása arra, hogy azon vállalatok, amelyek hozzáférnek az érintett adataihoz, betartják-e a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. Adatkezelő nem vállal felelősséget az Adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló vállalatok jogszabályszerű adatkezeléséért, valamint az on-line adatátvitelért.

VII.    PIACKUTATÁS ÉS KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉS

Adatkezelő tájékoztatja Érintettet a piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljából történő megkeresése alkalmával arról, hogy az adatait milyen forrásból, milyen célra és milyen módon szerezte, azokat meddig kívánja felhasználni, milyen közreműködőt vesz igénybe, valamint a későbbi adatátadási szándékáról, továbbá arról, hogy az adatszolgáltatás önkéntes és bármikor kérhető az adatkezelés megszüntetése.

Adatkezelő külön és össze nem kapcsolható listákon tartja nyilván azon érintettek személyes adatait, akik kizárólag a piackutatás vagy kizárólag a közvetlen üzletszerzés céljából történő felhasználáshoz adták hozzájárulásukat. Adatkezelő a rendelkezésére álló adatállományt folyamatosan felülvizsgálja. Adatkezelő tilalmi listát vezet azon érintettek név- és lakcímadatairól, akik nem járultak hozzá vagy megtiltották személyes adataik közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) céljából történő felhasználását. A tilalmi listán szereplő érintettek részére Adatkezelő nem küld küldeményt, név- és lakcímadatukat a tilalmi lista fenntartásán kívül más célra nem használja fel.

VIII. HATÁLY

1. Jelen Szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelőre – beleértve annak valamennyi alkalmazottját – és valamennyi, a tevékenysége során megszerzett és kezelt adatra.
2. Jelen Szabályzat 2012. január 1. napján lép hatályba.
A Diákigazolvány Kft. által üzemeltetett www.isic.hu böngészésével és használatával a látogató kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a nemzetközi igazolványok online vásárlásra vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési elveket és azt tudomásul vette.