BACK
Website: www.szkim.hu Phone: 36 22 315-583
Online Discount
50%

Szent István Király Múzeum
Category: Entertainment

Szé­kes­fe­hér­várt, a ki­egye­zés után, a tör­té­nel­mi múlt iránt fel­lán­golt ro­man­ti­kus lel­ke­se­dés idő­sza­ká­ban nem volt ne­héz hí­ve­ket, tá­mo­ga­tó­kat ta­lál­ni a he­lyi tör­té­ne­lem ápo­lá­sá­ra. Nem­csak Szent Ist­ván, Nagy La­jos, Má­tyás ki­rály sír­jai, a vá­ros­hoz kap­cso­ló­dó or­szá­gos ese­mé­nyek ját­szot­tak eb­ben sze­re­pet, de Henszl­mann Im­re ása­tá­sai is, ame­lyek tör­té­nel­münk egyik leg­fon­to­sabb em­lé­ké­nek, a ki­rá­lyi ba­zi­li­ká­nak ma­rad­vá­nya­it tár­ták fel.

A köz­tu­dat­ban Szent Ist­ván Ki­rály Mú­ze­um­ként élő in­téz­mény ma va­ló­já­ban a Fej­ér Me­gyei Ön­kor­mány­zat fenn­tar­tá­sá­ban mű­kö­dő Fej­ér Me­gyei Mú­ze­u­mok Igaz­ga­tó­sá­ga alá tar­to­zó, mint­egy 19 ki­ál­lí­tó- és ku­ta­tó­hely­ből ál­ló in­téz­mény­rend­szer. Ki­lenc szé­kes­fe­hér­vá­ri, va­la­mint tíz Fej­ér me­gyei ki­ál­lí­tó­he­lyet fog­lal ma­gá­ban. A mú­ze­um négy tu­do­mány­te­rü­let le­let­anya­ga­it gyűj­ti, rend­sze­re­zi, ku­tat­ja és mu­tat­ja be az ér­dek­lő­dő lá­to­ga­tók­nak. Hét ré­gé­sze­ti jel­le­gű ki­ál­lí­tá­sa mű­kö­dik Szé­kes­fe­hér­vá­ron, Du­na­új­vá­ros­ban és Tác/Gor­si­um­ban. A nép­rajz em­lé­kei négy, a tör­té­net­tu­do­mány gyűj­té­sei ket­tő, a kép­ző­ és ipar­mű­vé­szet hat ki­ál­lí­tás­ban van je­len.