VISSZA
Weboldal: www.lira.hu Telefon: 06 1 33-77-333 Városok: Baja, Békéscsaba, Bonyhád, Budapest, Debrecen, Diósd, Dorog, Dunakeszi, Eger, Gödöllő, Gyöngyös, Győr, Hódmezővásárhely, Kaposvár, Kecskemét, Keszthely, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Kisvárda, Komló, Leányfalu, Mátészalka, Miskolc, Monor, Nagykőrös, Nyíregyháza, Orosháza, Pápa, Pásztó, Pécs, Ráckeve, Siófok, Sopron, Szarvas, Szeged, Székesfehérvár, Szentendre, Szentes, Szombathely, Vác, Vecsés, Zalaegerszeg,
Cím:
7%

LÍRA KÖNYV ZRT
Kategória: Szolgáltatás, Szórakozás Érvényes:

A Líra Könyv Zrt. 1993-ban ala­kult meg az ál­la­mi könyv­ter­jesz­tés rom­ja­in lét­re­jött ál­la­mi vál­la­lat­ból. A kez­de­ti idősza­kot a szo­ci­a­lis­ta nagy­vál­la­la­tok és a könyv­szak­ma vál­sá­ga egya­ránt jel­le­mez­te. Sze­ren­csé­re egy év­vel ké­sőbb a szak­ma nagy­vál­la­la­tai kö­zül el­sőként hir­det­ték meg a cég pri­va­ti­zá­lá­sát. Több­for­du­lós el­já­rás ered­mé­nye­ként 1994-ben a rend­­szer­vál­tás­sal együtt ala­kult ki­adók kon­zor­ci­u­ma vá­sá­rol­ta meg a nagy­ke­res­ke­dés­ből és 16 min­ta­bolt­ból ál­ló há­ló­za­tot, amely ki­vá­sár­lá­sok után a Láng Ki­adó és Hold­ing irányí­tá­sa alá ke­rült. Meg­kez­dő­dött a bolt­há­ló­zat kor­sze­rűsí­té­se. A könyv­szak­má­ban el­ső­ként ve­zet­tünk be szá­mí­tó­gé­pes áru­for­gal­mi rend­szert, a rak­tár­te­re­ket, pin­cé­ket le­he­tő­ség sze­rint el­adó­tér­ré ala­kí­tot­tuk, meg­kezd­tük az üz­le­tek fel­újí­tá­sát, és ahol er­re le­he­tő­ség volt, az üz­let­he­lyi­sé­gek meg­vá­sár­lá­sát. A me­nedzs­ment­tel kö­zö­sen vá­sá­rol­tuk meg a rend­kí­vül rossz ál­la­pot­ban le­vő Mag­ve­tő Ki­adót. A ki­lenc­ve­nes évek vé­gén új élet­re kel­tet­tük a leg­na­gyobb múl­tú ma­gyar könyv­­ki­adót, az At­he­na­e­u­mot.